ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

 

 

 

ชื่อ            : นายบุญมี  เหลาธรรม

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นางถนอม  ณ เชียงใหม่

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นายจำนงค์  อุตบัววงศ์

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นางสุพิน  อุตบัววงศ์

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นายณรงค์  พันธ์เวช

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นางสาวกรวรรณ  พันนพพงศ์

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เบอร์โทร   :

ชื่อ           :  นางณิชาภา  บุญชุม

การศึกษา   : ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง    :  ครูอัตร้าจ้าง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เบอร์โทร   :  ๐๙๔-๔๔๗๐๖๔๙

ชื่อ            :  นางสาวจุไรวรรณ  หารยิ่ง

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

เบอร์โทร   :

 

ชื่อ           :  นายเอกลักษณ์  จันทร์ขาว

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  นักการภารโรง

เบอร์โทร   :

๑๐

ชื่อ           :  นางลัดดา  ธิฟู

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    :  แม่ครัว

เบอร์โทร   :