คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)  สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตัวแทนฝ่าย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายต๋อย                    เมคแสน

นายสัมฤทธิ์               ขันมะณี

นายมงคล                  สืบหงษ์

นายณรงค์                 พันธ์เวช

นายนิคม                   ขันมะณี

นายประดุง                อุ่นเรือน

นางนงเยาว์               จินายะ

นางฟอง                    กันทะจันทร์

นายณรงค์                  พันธ์เวช

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ปกครองนักเรียน

ครูผู้สอน

องค์กรชุมชน

องค์กรท้องถิ่น

ศิษย์เก่า

องค์กรศาสนา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

Top