ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราาฎร์วิทยา) ได้ดำเนินการจัดสอบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

Top