คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) 
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายนิคม                              ขันมะณี

นายสมฤทธิ์                       ขันมะณี

นายมานพ                           วงค์ทอง

นายณรงค์                           พันธ์เวช

นายต๋อย                               เมคแสน

นายนิคม                              อินทรโกศล

นางสาววัชรารัตน์           สุรินไชย

นายฟอง                               กันทะจันทร์

นายบุญมี                            เหลาธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน                         กรรมการ

ผู้แทนครู                                                           กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ

ผูเแทนองค์กรศาสนา                                กรรมการ                                          
ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการ/เลขานุการ

     

 

Top