สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดอกชบาขาว ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ต้นสักทอง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว    หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์  ของทุกๆด้าน

สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธิ์ด้วยกาย วาจา ใจ

Top