ผลงานครู

 

หลักสูตรแกนกลาง 51ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

 

ชื่อ            : นายบุญมี  เหลาธรรม

การศึกษา   :

ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

เบอร์โทร   : 081-783-4603

ชื่อ           :  นายณรงค์  พันธ์เวช

การศึกษา  :  

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เบอร์โทร   : 085-708-7726

ชื่อ           :  นางสาวกรวรรณ  พันนพพงศ์

การศึกษา  :  ครุศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกประถมศึกษา

ตำแหน่ง    :  ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เบอร์โทร   : 081-021-3243

ชื่อ           :  นางณิชาภา  บุญชุม

การศึกษา   : ครุศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง    :  ครูอัตราจ้าง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เบอร์โทร   : 063-645-5945

ชื่อ           :  นายปีย์มนัส  ขันมณี

การศึกษา   : ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง    :  ครูอัตราจ้าง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เบอร์โทร   :093-840-2078

 

ชื่อ           :  นางสาวชนนิกานต์  สุกใส

การศึกษา  : ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย

ตำแหน่ง    :  ครูอัตราจ้าง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

เบอร์โทร   :  092-656-5635

 

ชื่อ           :  นางสาวจิราภรณ์  สมปาน

การศึกษา   : ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกปฐมวัย

ตำแหน่ง    :  ครูอัตร้าจ้าง

ประจำชั้นอนุบาล ๑-๓

เบอร์โทร   :  087-356-9602

 

   

ชื่อ            :  นางสาวยุพาพิน  สุขหลอ

การศึกษา   :  อนุปริญญา วิชาเอกปฐมวัย

ตำแหน่ง     :  ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

เบอร์โทร    : 095-910-8044

ชื่อ           :  นายเอกลักษณ์  จันทร์ขาว

การศึกษา   :  ป.ว.ส.

ตำแหน่ง    :  นักการภารโรง

เบอร์โทร   : 092-470-1797

๑๐

ชื่อ           :  นางลัดดา  ธิฟู

การศึกษา   : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง    :  แม่ครัว

เบอร์โทร   :

 

Tongue out

Top