โครงสร้างบริหาร

 

นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

 

นางสาวกรวรรณ พันนพงศ์

งานวิชาการ

นางสุพิน  อุตบัววงศ์

งานงบประมาณ

นายจำนงค์ อุตบัววงศ์

งานบริหารทั่วไป

นายณรงค์  พันธ์เวช

งานบุคคล

 

 

 

 

Top