ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  คุณหมอ จากโรงพยาบาลลองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า
ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงประประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) 
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

 

 

Top