ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ อบจ.แพร่

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใช้งบประมาณโครงการของ อบจ.แพร่

 

Top