ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการและคณะครู ได้นำนักเรียนไปทัศศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี โดยได้นำนักเรียนไปศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามสถานที่สำคัญ ๆ

Top