ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  นายนิคม  ขันมะณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้ร่วมวางแผนการจัดการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559 แนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

Top