ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2

 

 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราาฎร์วิทยา) ได้ดำเนินการจัดสอบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

Top