ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) นำนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์
และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

 

Top