รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้มาตราวจสอบคุณภาพการศึกษาภาย ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 

Top