ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  นางณิชาภา  บุญชุม และนายปีย์มนัส  ขันมณี  นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินกระดาษ ประเภททีมร่อนนานและร่อนไกล การแข่งขันประกวดชุดรียูส   ผลดังนี้

1. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ทีมร่อนนาน  ช่วงชั้นที่ 1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  โดย เด็กชายนรวิชญ์  สวิง และเด็กชายอภินัทธ์  จันทร์ดวง
2. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ทีมร่อนนาน  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  โดย เด็กชายสุพโชค  ศรีจันทร์ และเด็กชายสิทธิโชค  ศรีจันทร์
3. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ทีมร่อนไกล  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  โดย เด็กชายสุพโชค  ศรีจันทร์ และเด็กชายสิทธิโชค  ศรีจันทร์
4. การแข่งขันประกวดชุดรียูส ระดับชั้นประมศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยเด็กหญิงลักษิกา  จันต๊ะใจ  และเด็กชายณัฐดนัย  แสนขัด

 

 

 

Top