ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ปี2559

วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
พร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากับเทศบาลตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

 

Top