วันดื่มนมโลก

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day)
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม ให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนม

 

Top