ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมกับกลุ่มเครือข่ายผาเวียง ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม และโรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล ที่จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ เพื่อนำมาขยายผลกับโรงเรียนต่อไป

 

Top