ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธ์พืชสืบไป ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์

 

 

Top