การคัดแยกขยะ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราฎร์วิทยา) และคณะครู ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยะขยะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำขยะที่สามารถมารีไซเคิ้ลได้ พร้อมทั้งให้ความรู้กับคนในชุมชน

 

Top