กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"ปี2559

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม
กีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" เนื่องจากกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดให้วันพุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเป็นวันกีฬา
โดยสอดคร้องกับนโยบาลของ รัฐบาลที่ต้องการให้เยาวชนและประชาชนของประเทศมีสุขภาพอนามัยที่ดี

Top