เข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธ์พืช ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

Top