เข้าร่วมโครงการสร้างงานสู่อาชีพของเทศบาลตำบลเวียงต้า

วันที่ 22-23  กรกฏาคม 2559 นางสาวจุไรวรรณ  หารยิ่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ได้นำนักเรียนจำนวน10 คน เข้าร่วมรับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของเทศบาล ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ การอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงกบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 

Top