เดินณรงค์ป้องกันยุ่งลาย

วัน จันทร์  ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2559  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน
เทศบาลตำบลเวียงต้าและ สาธารณสุข ร่วมรณรงค์ ป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก โดยให้สำรวจบริเวณรอบ ๆ บ้านหรือสถานที่ใกล้เคียง
ให้ทำการตรวจทุก ๆ 7 วัน โดย ได้เดินจาก หมู่ที่ 1 บ้านแป้น และ หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง

 

Top