เดินณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราฎร์วิทยา) กิจกรรมเดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่ โลก   เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและประชาชน
ในหมู่บ้านได้เห็นพิษภัยของบุหรี่ที่ จะมาทำลายชีวิตลูกหลานของท่านและคนในครอบครัวและเป็นการสร้างความสามัคคีของ คนในชุมชน

          คาดว่าหลังจากเดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่ แล้ว นักเรียนและผู้ปกครองจะได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น

 

Top