เรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีวิทยากรจากชุมชน คือพ่อหลวงพร ให้ความรู้ในการทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อใช้ในการจัดการขยะใบไม้ในโรงเรียน

 

Top