กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2559 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีลงผู้สมัคร จำนวน 3 คน คือ

                       1.เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุ่มคำ               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                       2.เด็กหญิงลักษิกา  จันต๊ะใจ              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                       3.เด็กหญิงณัฐริกา  ใหม่แก้วสุข          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    

ผลปรากฏว่า เด็กหญิงลักษิกา  จันต๊ะใจ      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่
ด้วยคะแนน  19 คะแนนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน  25 คน

 

Top