รับรางวัลกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพดีเด่นปี 2559

 นางณิชาภา  บุญชุมและนายปีย์มนัส ขันมณี ครูโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอย.น้อย เครือข่าย อ.ลอง พร้อมรับรางวัลโรงเรียนดำเนินกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับดี 

 

Top