สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2559

นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ลำห้วยแม่ต้า อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ 

Top