รับมอบสมุดจากรองนายกเทศมตรีตำบลเวียงต้า

ขอขอบพระคุณ นายสมฤทธิ์  ขันมะณี รองนายกเทศมนตรี ตำบลเวียงต้า  ที่ได้มามอบสมุด

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

Top