รับมอบแว่นตาใหม่จากร้านแว่นตา

 

นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ขอขอบคุณ ร้านแว่นตา แพร่

ที่ได้มอบแว่นตาให้กับเด็กหญิงจิรานันท์  อินทร์เขียวที่มีสายตาสั้น และลำบากต่อการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ  

 

Top