กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

 

 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนเพื่อเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

มีวินัยและเป็นกำลังอันสำคัญในการสร้างชาติให้มั่นคง ผ่านกิจกรรมมากมาย การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ โดย

ได้นำคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่า“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” มาเป็นหลักและแนวทางในการจัดกิจกรรม

ได้รับการเอื้อเฟื้อและการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำในชุมชน  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Top