ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2559

 

นายนิคม  ขันมะณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้ร่วมวางแผนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Top