ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

 

นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมทั้งแสดงผลงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นักเรียนได้ช่วยกันศึกษาพรรณไม้

 

Top