กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ

อุดมการณ์ของลูกเสือและเนตรนารี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมลูกเสือ – เนตรนารี

 

Top