ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนสอบ

 

นายบุญมี  เหลาธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ตอนรับ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

 

Top