กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2559

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2559  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

 

Top