กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

วันที่  11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)เป็นประธานในการประกอบพิธี จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีข้าราชการครู นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมพิธี  และกิจกรรมของนักเรียนทุกระดับชั้นกราบคุณแม่พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน

 

Top