กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2559 ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ  อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีนายบุญมี  เหลาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)  เป็นประธานในพิธี  ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ในการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ ดีของพ่อแม่ 
เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

 

Top