กิจกรรมวิถีพุทธและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันพระ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)ร่วมกันทำบุญตักข้าวสารล้นบาตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กพร้อมทั้ง ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณ วัดต้าแป้น ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

 

Top