กิจกรรมเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ในพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านแป้น หมู่ที่ 1 และบ้านแสนทองหมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูสภาพความเป็นอยู่ และรู้จักนักเรียนรายบุคคล  พร้อมทั้งรับทราบปัญหา จากชุมชน ผู้ปกครอง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองของนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา...เป็นอย่างดี

 

 

 

Top