กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)นำนักเรียนพร้อมคณะครูร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าว คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน 8 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก 

โดย แสดงปฐมเทศนา วันเข้าพรรษา ความสำคัญคือเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะ
เวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นซึ่งมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา

การหล่อเทียนพรรษาถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล

 

Top