ขอขอบคุณกรมป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟฟ้า แพร่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
พร้อมด้วยนักเรียนขอขอบคุณกรมป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟป่า แพร่ ที่ได้มามอบวัสดุ การเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

Top